Informationsmodellering med Astrakanmetoden

Informationsmodellering med Astrakanmetoden

Kursnummer: A1610

Antal dagar: 2

Kursavgift: 14 350 kr (exklusive moms)

Med Astrakangaranti

Ladda ner kursbeskrivning ›

Hämta kursbeskrivningen!

Obligatoriska uppgifter *

Kompletterande uppgifter

... med Astrakanmetoden? - Eftersom många har frågat finns det förklarat längre ner i kursbeskrivningen.

Kursbeskrivning
Kursinnehåll
Omdömen (2)

Kursmål

Efter kursen Informationsmodellering med Astrakanmetoden...

  • kan du ta fram informationsmodeller som är begripliga och användbara för olika målgrupper och syften
  • förstår du och kan förklara för andra innebörden av och nyttan med informationsmodeller
  • hittar du verksamhetens information i processmodeller och begreppsmodeller med hjälp av Astrakanmetoden

Målgrupp & Förkunskaper

Du ...

  • arbetar med informationshantering, verksamhetsutveckling eller systemutveckling

Kursbeskrivning

Informationsmodelleringens uppgift är att analysera och beskriva verksamhetens information, dess innebörd, struktur och regler. Kursen vänder sig till dig som vill lära dig att arbeta med information på ett strukturerat sätt. Du lär dig att analysera verksamhetsmodeller i syfte att identifiera vilken information som hanteras samt hur du dokumenterar detta.

Under kursen får du lära dig tekniker för att ta fram och kvalitetssäkra informationsmodeller. Efter kursen har du fått praktisk träning i att hitta verksamhetens information i processmodeller och begreppsmodeller med hjälp av Astrakanmetoden.

… med Astrakanmetoden?

I kursen används etablerad standard (UML) för att dokumentera informationsmodeller. Kursens namn, Informationsmodellering med Astrakanmetoden, innebär att vi sätter in informationsmodellen i sitt sammanhang med Astrakans verksamhetsperspektiv och övriga modelltyper.

Resultatet är en riktigt bra kurs i informationsmodellering där du också får med dig skarpa verktyg för kvalitetssäkring och förvaltning.

Några exempel på olika modelltyper, deras syften och deras samband med varandra:

  • Begreppsmodell: resultatet av begreppsanalys, förklarar innebörden av det språk som används för att kommunicera om sin verksamhet, så att alla säger och menar samma sak. Begreppsmodellens syfte är kommunikation mellan människor. Ordning på begreppen är en förutsättning för en kvalitetssäkrad informationsmodell.
  • Informationsmodell: beskriver den information verksamheten behöver för att kunna bedrivas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Informationsmodellen är den enskilt viktigaste komponenten i designen av ett informationssystem.
  • Processmodell: beskriver verksamhetens värdeskapande aktiviteter (dvs. det arbete som utförs och det värde arbetet skapar). I processmodellen kan man visa vilken information processerna använder och utbyter med verksamhetens informationssystem. En processmodell kan ha många syften: förklara verksamheten för leverantörer, kunder, nyanställda, etc., underlag för effektivisering, kravställning av resurser som IT-stöd, kompetens, med mera.

Mer läsning om hur Astrakanmetoden skapar värde med sina olika perspektiv och arbetssätt finns här>>

Kursinnehåll

Informationsteori

Skillnaden mellan begreppsmodeller och informationsmodeller
Notationer för informationsmodellering
Objekt och relationer, egenskaper och abstraktionsnivåer
Grundmönster i informationsmodeller
Tips på förbättringsmöjligheter vid informationsmodellering

Begreppsanalys

Varför analysera begrepp
Gemensam begreppsuppfattning
Begreppsanalys med modellering

Praktisk informationsmodellering

Hur identifierar man informationsobjekt?
Modelleringstekniker
Matcha informationstillgångar mot informationsbehov
Nedbrytning och detaljering, kvalitetssäkring, vanliga informationsmönster
Gestaltning av stora modeller
Modellers roll i förändringsarbete
Standardmodeller inom olika tillämpningsområden

Informationsanalys

Mål och syften
Scenarioanalys och robusthetsanalys
Kravställning av IT
Hur kan man säkra informationstillgången av ett nytt IT-stöd med hjälp av informationsmodellering?
Informationsresurser i notplan och kravställning av IT
Verksamhetsreglerna i modellen
Skarpt exempel från stort projekt

Nyttan av informationsmodeller

Hur får man nytta av modellen?
Informationsmodelleringens roll i verksamhetsutveckling
Vad innebär förändringsanalys?
De vanligaste fallgroparna

Skriv ut Tipsa om kurs  |  Bokningsinformation